سیم قلع اندود

 

Liy , H05V-K , H07V-K

 

AWM-UL(MTW) CSA - HAR

 

Oil resistant

 

   سیم قلع اندود     Tinned Copper

 

300/500V    105c

 

300/500V 80c

 

600V  105c