کابل ابزار دقیق

این نوع کابل به صورت دو به دو تایید شده و بایک ارت تخلیه و همراه با یک لایه فویل و یک شیلد کلی می باشد

البته نوع سه سیم و چهار سیم آن نیز امکان تولید می باشد. کاربرد این نوع کابل مخصوص دستگاه های ارتباطی

اتوماسیون و PLC و ... می باشد