کابل جوش

روکش ازجنس لاستیک SE4 مطابق با استانداردهای 6-1926 ISIRI ویا6-60245IEC - میزان مقاومت هادی مطابق بااستانداردهای

3084 ISIRI ویا 60228 IEC - تحمل دما 1-درحالت های متحرک 25- الی 80+ درجه سانتیگراد 2- درحالت های ثابت 40- الی 80+

درجه سانتیگراد - ولتاژ اسمی: V 100 - تست ولتاژ: V 1000 HZ ساختمان کابل - هادی از جنس مس خالص افشان مطابق با

استانداردهای 3084-ISIRI ویا 60228-IEC - لایه جداکننده هادی ازروکش نوار پلی استر با 25 درصد پوشش برگردان شده - لایه

خارجی روکش از جنس SE4 مقاوم درمقابل روغن ها - روکش ازجنس لاستیک سیاه رنگ موارد کاربرد - در جوشکاری رابط بین

الکترود وماشین جوش - در صنایع اتومبیل سازی - درصنایع کشتی سازی - درماشینهای حمل ونقل کننده سنگین - درصنایع

ابزارسازی