کابل فنری

این نوع کابل به صورت مارپیچی یا فنری جهت محیط هایی که از نظر فضا دارای کمی جا هستند از تلاف فضا

جلوگیری می کنند برای کارهایی که دارای کشش نیز هستند مناسب می باشند. روکش این نوع کابل از PUR  

بوده و بسیار مقاوم در برابر روغن و هیدرولایزر مواد شیمیایی می باشند